foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rajone vyko "Greitojo teksto rinkimo" konkursas. Prizininkai: 10 kl. Aivaras, II vieta; 10 kl. Gytis, III vieta; 5 kl. Motiejus, III vieta. SVEIKINAME!!!

Viešvėnų pagrindinė mokykla

viesvenumokykla@gmail.com

TELŠIŲ RAJONO VIEŠVĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS IR NARIŲ ATSAKOMYBĖS

 

Mokyklos VGK veikla vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Lietuvos Respublikos ŠMM ministro 2017-05-02 įsakymu Nr. V-319 patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

1. EDITA BARSIENĖ, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė- atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos taryba, pasirašo VGK sprendimus, kitus su VGK veikla susijusius dokumentus.

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

Krizės metu įvertina krizės aplinkybes, parengia krizės valdymo planą, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

Atsakinga už prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė  ar kita pagalba įvertinimą.

Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, pildo meniu patikros žurnalą.

Vykdo bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus. Konsultuoja  mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiais klausimais.  Atsakinga už vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą, organizavimą ir priežiūrą.

Krizės metu parengia informaciją apie krizę mokyklos  bendruomenei.

2. LORETA GEDMINIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininko pavaduotoja- atsakinga už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą ir jų atlikimą. Atsakinga už mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su vaikų saugumu, rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą.

Analizuoja nesėkmingo mokymosi priežastis, netinkamo elgesio, blogo mokyklos lankymo

priežastis, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas.

Veda specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Telšių rajono Pedagogine psichologine tarnyba.

Atsakinga už sąlygų darbuotojų kvalifikacijai  tobulinti sudarymą.

Atsakinga už vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą

organizavimą ir priežiūrą.

3. RASA KLENAUSKIENĖ, pedagogė- logopedė, atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, padeda mokytojams sudaryti individualizuotas ir pritaikytas programas bei padeda dirbti mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. Teikia rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo teikimo. Padeda vesti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje ir bendradarbiavimą su Telšių rajono Pedagogine psichologine tarnyba.

4. AUDRA ADOMAITIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja- atsakinga už  mokyklos bendruomenės narių švietimą, prevencinių priemonių bei literatūros įsigijimą, padeda organizuoti renginius, dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis, bendradarbiauja su klasių auklėtojais.

5. KRISTINA BAGDONIENĖ, 7 kl. auklėtoja- atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su klasių auklėtojais. Sprendžiant konkretaus mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio. Atsakinga už socialinio emocinio ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimą 5-10 kl. Krizės metu teikia informaciją ir 5-10 klasių auklėtojams, mokiniams, ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

6. NERINGA ŠILAGALYTĖ, mama- skatina šeimas, mokyklos bendruomenę, seniūniją bendromis pastangomis kurti vaikams jaukią, tobulėjimui palankią aplinką. Turėdama aiškią ir tvirtą poziciją netinkamo elgesio ir žalingų įpročių atveju, esant galimybei, palaiko vaikų bei jų tėvų nuostatas gyventi sveikai ir dorai. Domisi vaikų bendravimu neformalioje aplinkoje, namų aplinkoje ir pateikia pastebėjimus komisijos nariams. Dalyvauja VGK pokalbiuose, analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis.

7. INDRĖ BERTAVIČIENĖ, Viešvėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorė- dalyvauja planavimo   procese, pokalbiuose, pasitarimuose. Nustato bendruomenės išteklius ir pajungia mokyklos bei seniūnijos bendruomenės problemas ir pagalbos šaltinius. Teikia VGK informaciją apie socialinę šeimų padėtį, problemas šeimose. Ieško prevencinių būdų kaip įveikti socialinių ir kitų problemų šaltinius, prieš šioms iškylant. Stiprina mokyklos ir bendruomenės ryšius  dirbant prevencinį darbą.

8. AURELIJA DANUPAITĖ, visuomenės sveiktos priežiūros specialistė- organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) pagrindus, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, organizuoja priemones , užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, teikia informacijos kitais sveikatos išsaugojimo klausimais. Ji dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais, vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą, užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti, tvarko medicininius dokumentus.

9. IRMINA DARGEVIČIENĖ pradinių klasių mokytoja- atstovauja pradinių klasių mokinių, mokytojų ir tėvų interesus. Atsakinga už prevencinio darbo vykdymą ir sklaidą pradinėse klasėse. Krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokytojams. Atsakinga už socialinio emocinio ugdymo programos 1-4 kl. „Laikas kartu“ įgyvendinimą. 

10. JOVITA SUDINTAITĖ direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams- dalyvauja komandinio planavimo procese. Stebi ir teikia informaciją komisijos nariams kaip mokiniai bendrauja su mokyklos techniniu personalu. Domisi ir pateikia informaciją mokinių maitinimo ir pavėžėjimo klausimais. Teikia informaciją kaip mokiniai tausoja mokyklos turtą, inventorių. Padeda mokyklos techniniam personalui dalyvauti mokykloje vykdomų  prevencinių ir socialinių emocinių programų veiklose.

2018 Copyright Viešvėnų pagrindinė mokykla Rights Reserved